Some ground rules.

These are set and enforced by the river.group.lt moderators.

 1. Be respectful and courteous to others at all times. / Būkite pakantūs ir mandagūs kitiems visada.
 2. Do not engage in any form of hate speech or discrimination based on race, gender, sexual orientation, religion, or any other personal characteristic. / Venkite bet kokios rasės, lyties, seksualinės orientacijos, religijos ar kitų asmeninių charakteristikų diskriminavimo.
 3. Do not engage in any form of harassment or bullying. / Venkite bet kokios formos priekabiavimo ar šantažo.
 4. Do not post any illegal or explicitly violent content. / Venkite bet kokios nelegalios ar aiškiai agresyvios turinio publikavimo.
 5. Do not spam or post irrelevant content. / Venkite bet kokio spamo ar netinkamo turinio publikavimo.
 6. Do not share personal information about yourself or others without their consent. / Nepublikuokite asmeninių duomenų apie save ar kitus be jų sutikimo.
 7. Do not use the server for commercial purposes without the explicit permission of the server administrator. / Nenaudokite serverio komerciniais tikslais be serverio administratoriaus išreikšto leidimo.
 8. Follow any additional rules and guidelines set forth by the server administrator. / Laikykitės bet kokių papildomų taisyklių ir gairių, nustatytų serverio administratoriaus.
 9. It's important to note that this is just one example of a code of conduct for a Mastodon server, and different servers may have different rules and guidelines depending on their specific needs and community values.
 10. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tai yra tik vienas pavyzdys Mastodon serverio kodo, o skirtingi serveriai gali turėti skirtingas taisykles ir gaires, priklausomai nuo jų specifinių poreikių ir bendruomenės vertybių.
 11. Ultimately, the goal of a code of conduct is to create a safe and inclusive space for all members of the community to communicate and engage with each other.
 12. Galiausiai kodo tikslas yra sukurti saugią ir įtraukiančią erdvę visiems bendruomenės nariams bendrauti ir bendrauti vienas su kitu.